Hoppa till sidans innehåll

Stadgar och värdegrund


Stadgar antagna av årsmötet 1999 för den ideella föreningen Trollhättans Aikidoklubb med hemort i Trollhättans kommun.

Bildad den 29 augusti 1981.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten  leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättringar och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att

Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva Aikido.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att träna, bevara och föra vidare den Aikido som Morihei Ueshiba (O-Sensei) utvecklade i Iwama, Japan.

Föreningen skall i sin verksamhet

a)     utveckla individen psykiskt, fysiskt, socialt och kulturellt,

b)     motverka våld genom att främja aktningen för människans egenvärde,

c)      främja generositet, ansvarstagande, internationalism och respekt för vår gemensamma värld.

d)     aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i Svenska Budoförbundet, Aikidosektionen och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsför­bund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsförbund (SF):s distriktsorgan inom det distrikt i vilket före­ningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisa­tions stadgar, bestämmelser, övriga bestämmel­ser och beslut fattade av överordnat organ. På begäran av RS eller veder­börande SF-, SDF- eller DF-sty­relse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

  

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedda personer.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår om­fattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

 

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande års­möte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av års­möte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av års­möte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ändamål enligt 1 §.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges veder­börande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Ansökan om medlemskap utgörs av till fullo erlagd avgift.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Hedersmedlem är befriad från föreningens avgifter.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på med­lemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådana fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständig­heter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovi­sas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

a)     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

b)     har rätt till information om föreningens angelägenheter,

c)      skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, organisationens stadgar, bestämmelser och beslut,

d)     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

e)     skall betala de avgifter som beslutats av föreningen,

f)        skall till huvudtränare eller tränare anmäla eventuellt deltagande i någon kampsport tillhörig RF,

g)     har inte rätt till deltagande i någon kampsport eller liknande i Sverige som saknar tillhörighet till RF.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som bestäms av föreningens huvudtränare.

Huvudtränare och tränare äger rätt att helt eller delvis förvägra medlem att delta i träningsverksamhet. Beslut om sådan inskränkning skall omedelbart eller senast inom tre dagar lämnas till medlemmen och till styrelsen för kännedom.

Medlem får inte förevisa Aikido utan medgivande av styrelsen eller huvudtränaren. För uppvisning som arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller bestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är orga­niserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt uppvisningen.

 

15 § Huvudtränare

Styrelsen utser och entledigar huvudtränare. Huvudtränare skall inom ramen för stadgarna, mål- och resursplanen och vad som är vedertaget inom idrotten

a)     avgöra innehållet i träningsverksamheten,

b)     leda träningsverksamhet,

c)      avgöra vem som får delta i träningsverksamheten,

d)     lämna förslag på tränare.

 

16 § Tränare

Styrelsen utser och entledigar tränare. Tränare skall inom ramen för stadgarna, mål- och resursplanen och huvudtränarens uppdrag

a)     leda träningsverksamhet,

b)     avgöra vem som får delta i den träningsverksamhet som tränaren leder.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

17 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet jämte för­slag till föredragningslista anslås i klubblokal. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsent­lig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhet- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

18 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

20 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

21 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majo­ritet, vilket innebär mer än hälften av antalet av­givna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstbe­rättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

22 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstbe­rättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

23 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1)     Fastställande av röstlängd för mötet.

2)     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3)     Fastställande av föredragningslista.

4)     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5)     Val av protokolljusterare och rösträknare.

6)     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk­ning) för det senaste räken­skapsåret

7)     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.

8)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9)     Fastställande av avgifter.

10) Fastställande av mål- och resursplan.

11) Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år, b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år, d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta, e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till valbe­redningens ordförande, f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

12) Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar (motioner).

 

24 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan fram­ställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredrag­ningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mö­tet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmäs­sighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 19 § och 20 §.

 

VALBEREDNINGEN

25 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordföranden och två övri­ga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ord­föranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast tre veckor före års­mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedning­en meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

26 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

27 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

28 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslu­tande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederböran­de SF:s och dess stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställd mål- och resursplan samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

a)     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

b)     verkställa av årsmötet fattade beslut,

c)      planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

d)     ansvara för och förvalta föreningens medel,

e)     tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 26 §,

f)        förbereda årsmöte och

g)     utse och entlediga huvudtränare och tränare.

Ordföranden

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordfö­randen skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall kassören träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

a)     förbereda styrelsens sammanträden och förening­ens möten,

b)     föra protokoll över styrelsens sammanträden,

c)      se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

d)     se till att fattade beslut har verkställts,

e)     om ordföranden inte bestämmer annat, underteck­na utgående handlingar,

f)        årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

a)     se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

b)     se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med flera,

c)      svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

d)     årligen upprätta balans- och resultaträkningar,

e)     utarbeta underlag för budget och budgetuppfölj­ning,

f)        se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

g)     i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklara­tioner och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

h)      föra medlemsförteckning,

i)        föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser och gåvor införs,

j)        se till att såväl föreningens medlemmar i före­ningens verksamhet som föreningens tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamö­ter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröst­ning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

30 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Värdegrund antagen av årsmötet 2006

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva aikido så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår verksamhet så att 

  • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Demokrati

Aikidoträningen kan ses som ett redskap och metod för den personliga utvecklingen och är därmed inte en träning för att lära sig att besegra motståndare. Syftet med träningen kan, som aikidons grundare uttryckte det, vara att skapa ett bättre samhälle, en bättre värld. Vi vill därför öka medlemmarnas deltagande, inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen för att stärka demokratin och bekämpa alla former av odemokratiska uttryck i samhället.  

Droger 

Som en del av stadens ungdomsverksamheten har vi ett medansvar när det gäller ungdomars alkohol- och tobaksvanor samt i kampen mot narkotika. Inom klubben lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt, till exempel användandet av droger. Aikidoklubben ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt skjuta upp ungdomars alkoholdebut. Detsamma gäller rökning och snusning.

Utövandet av aikido kan ses som att lära sig självförsvar. I den delen medvetandegör vi att alkoholen är den största enskilda faktorn vad gäller tillkomsten av hot och våld i vårt samhälle.

All verksamhet som utförs i föreningens namn skall alltid vara fri från tobak, alkohol och narkotika.

Föreningens strävan är att ledarna visar ett gott föredöme gentemot föreningens barn och ungdomar.

Föreningen förutsätter att föräldrar ej är påverkade av alkohol eller narkotika i samband med föreningens verksamhet.

Riksidrottsförbundets policy kring dopning gäller. Det innebär i korthet att alla former av otillåtna medel, som ej föreskrivits av läkare pga. av medicinska skäl, är förbjudet att bruka för alla medlemmar inom föreningen. 

Mångfald

Vi utövar en verksamhet med rötterna i japansk stridskonst och en shintoistisk religion. Föreningens medlemmar kommer från skilda nationaliteter och deltar i internationell tränings- och lägerverksamhet. Internationaliseringen ser vi som en självklarhet i vår utveckling som människor och som förening.

I verksamheten deltar alla på lika villkor oavsett avser i ålder, kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Då det utvecklar oss både som människor och i vårt utövande av aikido sätter vi värde på att vi är olika och ser olikheterna som en tillgång. 

Miljö

Föreningens verksamhet ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Föreningen är medveten om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet till direkt- och indirekt påverkan och ser det som självklart att efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område för en bättre stad och en bättre värld.

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

Small Shomen Aikido THN

Postadress:
Trollhättans AK - Budo och Kampsport
Sative Nadler, Drottninggatan 58c
46133 Trollhättan

Besöksadress:
Granngårdens motionsanläggning, Lextorp
46183 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 0723115087
E-post: This is a mailto link

Se all info